ALGEMENE VOORWAARDEN

Stichting TULPIA
1.         ALGEMENE BEPALINGEN


Toepasselijkheid


1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de stichting met beperkte aansprakelijkheid Stichting TULPIA, hierna nader aan te duiden met “TULPIA”.


1.2       Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en de navolgende bijzondere voorwaarden:


1. Voorwaarden voor abonnementen

2. Voorwaarden voor direct mail

3. Voorwaarden voor advertenties


De algemene bepalingen zijn niet van toepassing voor zover daarvan in de bijzondere voorwaarden wordt afgeweken. De mogelijkheid bestaat dat de bepalingen van verschillende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn op een overeenkomst met TULPIA.


1.3       Ingeval de in de voorwaarden voor advertenties van toepassing verklaarde Regelen voor het Advertentiewezen op enig onderdeel afwijken van of in strijd zijn met de andere hierboven genoemde voorwaarden, gelden bij uitsluiting deze andere voorwaarden.


1.4       Door met TULPIA een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door haar gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door TULPIA gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.


Offertes, totstandkoming en wijziging overeenkomst


1.5       Alle door TULPIA gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke (order)bevestiging van TULPIA of door feitelijke uitvoering door TULPIA komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden TULPIA slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door TULPIA zijn bevestigd c.q. feitelijk door TULPIA zijn uitgevoerd.


1.6       Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient TULPIA derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, alvorens TULPIA in verzuim raakt.


1.7       Alle opgaven en/of vermeldingen door TULPIA met betrekking tot haar producten en/of diensten, zoals oplage, formaat, publicatiefrequentie, drukprocedé, omvang en aard van het adressenbestand, aantallen abonnementen c.q. oplagen, gewichten, omvang per nummer en dergelijke geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door TULPIA uitdrukkelijk voorbehouden.


Tarieven en prijzen


1.8       TULPIA is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de wederpartij van TULPIA een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf), dan is die consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.


1.9       Alle prijzen zijn exclusief btw tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. TULPIA is gerechtigd elke wijziging van het btw-tarief aan de wederpartij door te berekenen.


Betaling


1.10     Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van TULPIA netto contant binnen dertig dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Ieder recht op verrekening is uitgesloten.


1.11     Indien niet tijdig wordt betaald, is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is - onverminderd haar overige verplichtingen - vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage, verhoogd met 3%.


1.12     Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150.


1.13     TULPIA heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door TULPIA, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door TULPIA is ontvangen.


1.14     Alle geleverde producten blijven het eigendom van TULPIA tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij TULPIA ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.


Ontbinding


1.15     TULPIA kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:


a) de wederpartij surseance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;


b) de wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;


c) de wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door TULPIA hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;


d) TULPIA de uitgave van het betreffende product of de verlening van de betreffende dienst staakt. Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan TULPIA bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toe komende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.


Intellectuele Eigendomsrechten


1.16     De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op alle door TULPIA uitgegeven publicaties en andere informatieve producten berust bij TULPIA en/of haar licentiegevers. Niets uit de publicaties c.q. informatieve producten van TULPIA mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van TULPIA worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins.


Persoonsgegevens


1.17     Stichting TULPIA legt gegevens vast van natuurlijke personen voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomsten en wanneer deze personen in het kader van dienstverlening contact hebben met TULPIA. Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om personen te informeren over voor hen relevante producten en diensten van Stichting TULPIA, haar werkmaatschappijen en zorgvuldig geselecteerde derden. Als de natuurlijke persoon op deze informatie geen prijs stelt, kan dit schriftelijk worden doorgeven aan: Stichting TULPIA, t.a.v. Adresregistratie, Praagsingel 40, 2548 RJ DEN HAAG


Overmacht


1.18     Indien naar het redelijk oordeel van TULPIA als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door TULPIA zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.


1.19     Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door TULPIA naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.


Indien TULPIA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Aansprakelijkheid en reclame


1.21     De aansprakelijkheid van TULPIA, van de personeelsleden van TULPIA en van de personen voor wie TULPIA verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade en winstderving), welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.


1.22     Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld; evenwel kunnen TULPIA en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. TULPIA en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. De inhoud van advertenties is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door TULPIA niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. TULPIA aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties.


1.23     De wederpartij vrijwaart TULPIA voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit haar opdracht, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de wederpartij van de door TULPIA uitgegeven publicaties en andere informatieve producten.


1.24     Reclames tegen de (order)bevestiging dienen schriftelijk vóór de uitvoering van de overeenkomst door TULPIA doch in ieder geval binnen acht dagen na de datum van de verzending van de (order) bevestiging ter kennis van TULPIA te worden gebracht.


Reclames tegen de uitvoering van de overeenkomst door TULPIA dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk doch in ieder geval binnen acht dagen na het tijdstip van ontdekking van een gebrek in de prestatie, dan wel binnen acht dagen na het tijdstip waarop het gebrek in de prestatie had behoren te worden ontdekt, ter kennis van TULPIA te worden gebracht, waarna alle rechten van de wederpartij jegens TULPIA vervallen.


Diversen


1.26     TULPIA is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder nadere toestemming van de wederpartij over te dragen aan een onderneming waarmee zij in een groep is verbonden, of over te dragen aan een derde in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderneming van TULPIA.


1.27     TULPIA is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. TULPIA zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, indien zij de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren.


1.28     Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de wederpartij zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk ten minste veertien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging aan TULPIA door te geven.


1.29     Indien en voor zover een bepaling van deze voorwaarden op basis van de wet als onredelijk bezwarend wordt beschouwd jegens een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf) en die wederpartij vernietigt dat beding, dan treedt in de plaats van het vernietigde beding een beding dat niet onredelijk bezwarend is maar de belangen van TULPIA zo goed mogelijk beschermt.


Geschillen en toepasselijk recht


1.30     Alle geschillen met betrekking tot de door TULPIA gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter te Den Haag. TULPIA is tevens gerechtigd om een geschil met een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf) voor te leggen aan de op basis van de wet relatief bevoegde rechter. Als dat een andere rechter is dan de rechter te Den Haag, en TULPIA legt het geschil voor aan de rechter te Den Haag, dan is die consument gerechtigd om binnen 6 weken nadat TULPIA zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.


1.31     Op alle met TULPIA gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
2.         VOORWAARDEN VOOR ABONNEMENTEN


Definitie


2.1       Abonnement: een overeenkomst waarbij TULPIA zich verbindt om periodiek aan de wederpartij, de abonnee, tot wederopzegging door de abonnee, informatie te leveren op een informatiedrager.


Toepasselijkheid


2.2       Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van TULPIA met betrekking tot abonnementen zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor abonnementen van toepassing. Voor zover in het kader van een abonnement een elektronisch product aan de abonnee ter beschikking wordt gesteld, zijn daarop tevens de voorwaarden voor Elektronische Producten van toepassing.


Looptijd


2.3       Abonnementen hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, een looptijd van twaalf maanden te rekenen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst.


2.4       Abonnementen worden telkens stilzwijgend tegen de dan geldende abonnementsprijs met een zelfde periode als de lopende verlengd, tenzij de abonnee het abonnement schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van de voor het desbetreffende abonnement geldende opzegtermijn, doch met ten minste een opzegtermijn van één maand.


2.5       Elke opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden per het einde van de lopende abonnementsperiode.


2.6       Indien het een abonnement van een natuurlijk persoon betreft, eindigt het abonnement op het tijdstip, waarop het overlijden van deze persoon aan TULPIA wordt medegedeeld. Restitutie van het abonnementsbedrag voor de niet verstreken abonnementsperiode kan slechts plaatsvinden indien het een bedrag van meer dan € 15 betreft.


Prijzen en tarieven


2.7       Alle in of op de publicaties c.q. informatieve producten door TULPIA vermelde prijzen en tarieven gelden uitsluitend voor abonnees in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.


2.8       De ingevolge een abonnement door de abonnee verschuldigde bedragen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.


2.9       Indien in geval van een adreswijziging het nieuwe adres buiten Nederland is gelegen, worden door TULPIA portokosten in rekening gebracht, en is TULPIA bevoegd vanaf het moment van wijziging het voor het betreffende land geldende abonnementsgeld in rekening te brengen.


3.         VOORWAARDEN VOOR DIRECT MAIL


Definities


Direct Mail: een op schrift gestelde boodschap die onafhankelijk van een gedrukt medium wordt gezonden aan individueel geadresseerde personen of functionarissen behorende tot een vooraf bepaalde doelgroep.


Mailer: degene met wie TULPIA overeenkomt om een Adressenbestand ter beschikking te stellen ten behoeve van een Direct-Mailactie.


Listbroker: degene die bemiddelt tussen de Mailer en TULPIA bij de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst waarbij TULPIA een Adressenbestand ter beschikking stelt. In voorkomende gevallen kan de Listbroker tevens diensten (doen) verrichten als het uitvoeren van selecties en analyses, de verzorging van het drukwerk en mailhandling.


Adressenbestand: een aan TULPIA toebehorend bestand met namen, adressen en andere gegevens.


Toepasselijkheid


3.2       Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van TULPIA met betrekking tot Direct Mail en/of de terbeschikkingstelling van een Adressenbestand zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor Direct Mail van toepassing.


3.3       Indien gebruik wordt gemaakt van een Listbroker gaat de Mailer ermee akkoord dat op de terbeschikkingstelling van het Adressenbestand naast de algemene voorwaarden van TULPIA de algemene voorwaarden van de Listbroker van toepassing zijn.


De Mailer en Listbroker zijn verplicht om erop toe te zien dat personen of bedrijven die door hen bij de uitvoering van de Direct-Mailactie worden ingeschakeld, in welke hoedanigheid dan ook, zich aan alle toepasselijke algemene voorwaarden zullen houden. Daaronder wordt in elk geval doch niet uitsluitend verstaan het ingeschakelde mailhuis.Het Adressenbestand


3.5       De Mailer en Listbroker verklaren en erkennen hierbij dat het Adressenbestand uniek is en op geen enkele wijze kan worden samengesteld uit gegevens die publiekelijk beschikbaar en/of toegankelijk zijn en dat het Adressenbestand het exclusieve eigendom is van TULPIA en dat altijd zal blijven. Alle rechten met betrekking tot het Adressenbestand berusten bij uitsluiting bij TULPIA. De Mailer en Listbroker verklaren en erkennen dat zij geen recht hebben op het gebruik van de naam, handelsmerk(en) en dergelijke van TULPIA of van enige van de producten of diensten van TULPIA, in welke vorm dan ook.


3.6       De Mailer en Listbroker zijn er zich van bewust dat het Adressenbestand waardevolle en vertrouwelijke informatie bevat. De van het Adressenbestand deel uitmakende adressen zullen dan ook niet door de Mailer en/of Listbroker worden toegevoegd aan eigen bestanden of bestanden van derden in beheer van de Mailer en/of Listbroker, noch worden doorverkocht aan derden, noch worden gebruikt door derden of ten behoeve van derden, behoudens in geval het Adressenbestand door de Mailer of Listbroker van TULPIA wordt gekocht.


3.7       De Mailer en Listbroker gaan ermee akkoord dat aan het Adressenbestand controleadressen zijn toegevoegd om mogelijk onbevoegd en/of ontoelaatbaar gebruik te herkennen.


3.8       De gegevens van geadresseerden welke positief op de Direct-Mailactie hebben gerespondeerd, mogen door de Mailer naar eigen behoefte of inzicht worden gebruikt.


3.9       Klachten en/of opmerkingen van een geadresseerde over het ter beschikking stellen van zijn naam en adres door TULPIA voor de overeengekomen mailing, zullen door de Mailer binnen een week schriftelijk aan TULPIA of, indien van toepassing, aan de Listbroker worden gemeld met vermelding van de inhoud van de klachten en/of opmerkingen. De Listbroker dient de ontvangen schriftelijke informatie van de Mailer per omgaande aan TULPIA door te zenden.


Retourzendingen veroorzaakt door verhuizing of overlijden van geadresseerden, dienen zo spoedig mogelijk na ontvangst door de Mailer schriftelijk aan TULPIA of, indien van toepassing, aan de Listbroker te worden gemeld. Indien de retourzendingen door de Mailer aan de Listbroker worden gemeld, dient de Listbroker dit op zijn beurt aan TULPIA te melden.


Gebruik van het Adressenbestand door de Mailer


3.11     Het Adressenbestand mag door de Mailer uitsluitend eenmalig, binnen een termijn van drie maanden na levering, worden aangewend voor de tevoren bekend gemaakte Direct-Mailactie, tenzij anders tevoren schriftelijk overeengekomen met TULPIA.


3.12     TULPIA zal het Adressenbestand in beginsel niet rechtstreeks aan de Mailer leveren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Mailer dient er zorg voor te dragen dat hij ter uitvoering van de Direct-Mailactie een Listbroker of mailhuis inschakelt, welke op hun beurt niet gerechtigd zijn het door TULPIA geleverde Adressenbestand aan de Mailer te doen toekomen.


3.13     De Mailer zal voor het gebruik van het Adressenbestand een kopie van het te gebruiken materiaal voor de mailing dan wel het telemarketingscript aan TULPIA voorleggen en de maildatum bekendmaken. Indien de Mailer gebruik maakt van een Listbroker zal de kopie van het te gebruiken materiaal of het telemarketingscript via de Listbroker aan TULPIA worden voorgelegd.


3.14     Het bestand zal door de Mailer en/of Listbroker niet gebruikt worden voor telemarketingdoeleinden, inclusief nabellen van een mailing, persoonlijk bezoek en/of enig ander contact anders dan door TULPIA vooraf schriftelijk goedgekeurd is.


3.15     De Mailer zal alle op het gebruik van persoonsgegevens toepasselijke wet- en regelgeving, en alle van toepassing zijnde gedragscodes, zorgvuldig naleven. Indien de Mailer gebruik maakt van een Listbroker, zal deze eveneens alle op het gebruik van persoonsgegevens toepasselijke wet- en regelgeving, en alle van toepassing zijnde gedragscodes, zorgvuldig naleven.


3.16     Het Adressenbestand mag alleen behandeld worden door een erkend, onafhankelijk computer- servicebureau en/of mailhuis, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


3.17     TULPIA heeft het recht om zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn overeenkomsten die naar het redelijk oordeel van TULPIA naar inhoud of vorm in strijd met de wet (kunnen) zijn, te annuleren.


3.18     De Mailer zal in de mailing op geen enkele wijze refereren aan de bron van het Adressenbestand noch de eigenaar daarvan identificeren, behalve als de Mailer na gebruik van het Adressenbestand wordt benaderd door geadresseerden uit het Adressenbestand met het verzoek om de bron van het adres bekend te maken. In dat geval is de Mailer verplicht de naam van de eigenaar van het Adressenbestand mee te delen.Verzending van de Direct Mail door TULPIA


3.19     Al het te verwerken materiaal dient franco te worden aangeleverd bij TULPIA. TULPIA heeft het recht om de opdracht c.q. de geleverde stukken te weigeren, indien deze niet franco worden aangeleverd, dan wel alle vracht-, administratie- en andere kosten voortvloeiend uit de niet-francolevering op de Mailer te verhalen.


3.20     Het te verzenden materiaal dient op een door TULPIA na overleg met de Mailer of Listbroker vastgesteld tijdstip voor de overeengekomen verzenddatum van de mailing in de overeengekomen vorm te worden aangeleverd.


3.21     Bij niet-tijdig, onvolledig of in een andere vorm of gewicht dan overeengekomen aanleveren van het materiaal, behoudt TULPIA zich het recht voor de opdracht te annuleren, tenzij binnen een redelijke termijn met de Mailer een nieuwe datum voor verzending wordt vastgelegd. Voor zover de Mailer niettemin uitvoering verlangt met inachtneming van de overeengekomen verzenddatum en TULPIA geen gebruik maakt van haar recht de opdracht te annuleren, is TULPIA gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de Mailer alle extra kosten aan de Mailer door te berekenen.


Indien na het sluiten van de overeenkomst afwijkingen door TULPIA worden geconstateerd met betrekking tot onder meer de aantallen, de formaten en/of de gewichten is TULPIA zonder voorafgaande kennisgeving gerechtigd aan de Mailer de extra kosten in rekening te brengen onverminderd de overige rechten van TULPIA. Posttariefverhogingen worden doorberekend.


3.23     TULPIA is gerechtigd de adressering van de te verzenden stukken door derden te laten uitvoeren.


3.24     Als verzenddatum geldt de datum waarop TULPIA de mailing aanbiedt aan degene die zorg draagt voor de bezorging.


3.25     Goederen reizen voor risico van de Mailer.


3.26     Indien de overeenkomst tot verzending van Direct Mail vóór de uitvoering door TULPIA om welke reden dan ook geen doorgang vindt, komen door TULPIA gemaakte voorbereidingskosten voor de betreffende opdracht tot verzending van Direct Mail en de winstdervingen die in verband met deze opdracht zijn ontstaan, voor rekening van de Mailer, met een minimum van 20% van de factuurwaarde, naast de overige rechten van TULPIA met betrekking tot nakoming en/of schadevergoeding.


Indien en voor zover er om welke reden dan ook na de uitvoering van de Direct-Mailactie materiaal resteert, wordt de Mailer in de gelegenheid gesteld binnen veertien dagen de restanten in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan het aan TULPIA vrij staat het materiaal te vernietigen dan wel aan de Mailer voor diens risico en rekening te retourneren.


Tarieven


3.28     Afrekenen op nettobasis van de adressen, al dan niet met een bepaald minimum, is alleen mogelijk indien tevoren overeengekomen. Daarbij geldt tevens dat het ontdubbelingsrapport van het computerservicebureau vier weken na datum van de factuur in het bezit is van TULPIA.


3.29     Indien meer dan één procent van de in het kader van de Direct-Mailcampagne verzonden poststukken niet afgeleverd maar geretourneerd wordt, wordt de adreswaarde van alle terugontvangen retouren door TULPIA vergoed. De door de geadresseerden gewijzigde of geweigerde zendingen komen niet voor retourvergoeding in aanmerking. Om aanspraak te kunnen maken op een retourvergoeding dienen de retour gekomen poststukken binnen dertig dagen na verzending van de mailing in het bezit van TULPIA te zijn.


Opschorting


3.30     TULPIA heeft het recht de terbeschikkingstelling van het Adressenbestand te staken als blijkt dat de Mailer of de Listbroker in strijd handelt met het in deze voorwaarden bepaalde. Alsdan is TULPIA gerechtigd de gemaakte kosten in rekening te brengen en is TULPIA op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de Mailer en/of de Listbroker.


Aansprakelijkheid en vrijwaring


3.31     De Mailer en de Listbroker erkennen dat schending van de op de overeenkomst voor Direct Mail van toepassing zijnde voorwaarden TULPIA onomkeerbare schade berokkent welke niet met zekerheid is in te schatten, en verklaren aan TULPIA in geval van een tekortkoming een boete te betalen van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000) per schending, onverminderd het recht van TULPIA op vergoeding van schade die dit bedrag overstijgt en onverminderd overige aan TULPIA toekomende rechten.


3.32     De Mailer en/of de Listbroker zullen TULPIA vrijwaren van, en TULPIA beschermen en verdedigen tegen, enige en alle claims, schades, boetes, verliezen, kosten en dergelijke ten gevolge van of verband houdend met het gebruik van het Adressenbestand door de Mailer c.q. de Listbroker.


Bescherming en verwerking persoonsgegevens


3.33     In geval van door de Mailer of Listbroker uit te voeren gegevensverwerkingen, blijft TULPIA de verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen. Mailer en/of Listbroker hebben geen zelfstandige zeggenschap over de gegevens welke door TULPIA krachtens de overeenkomst worden verwerkt.


3.34     TULPIA zal op eerste verzoek Mailer en/of Listbroker informeren of enige verwerking van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.


3.35     Mailer en/of Listbroker zullen, gelijk TULPIA, zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Mailer en/of Listbroker stellen TULPIA in staat om op eerste verzoek van TULPIA de getroffen maatregelen te inspecteren.


3.36     Indien Mailer of Listbroker in een andere lidstaat van de Europese Unie de gegevens van TULPIA bewerken of doen bewerken, zullen zij dat doen of laten doen in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de betreffende lidstaat. Mailer en/of Listbroker zullen in een land buiten de Europese Unie de gegevens van TULPIA slechts bewerken of doen bewerken na voorafgaande schriftelijke toestemming van TULPIA .


3.37     De geheimhoudingsplicht van Mailer en Listbroker, op basis van artikel 12 Wet bescherming persoonsgegevens, kan alleen worden doorbroken (a) wanneer een wettelijk voorschrift verplicht om gegevens te verstrekken, (b) in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst of (c) wanneer een door TULPIA aangewezen functionaris aan Mailer en/of Listbroker de noodzaak tot mededeling heeft aangegeven.4. VOORWAARDEN VOOR ADVERTENTIES


Definitie


Advertenties: bekendmakingen, aankondigingen en/of reclames van welke aard dan ook, welke in een informatiedrager worden opgenomen, en/of welke daarin, daarbij of daaraan worden gevoegd en/of gehecht.


Advertentiecontract: elke overeenkomst waarbij TULPIA zich verbindt tot plaatsing van één of meer advertenties.


Toepasselijkheid


4.2       Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van TULPIA met betrekking tot advertenties zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor advertenties toepasselijk, alsmede de “Regelen voor het Advertentiewezen” van de Stichting TULPIA, welke zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag en bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.


4.3       Met betrekking tot de vaststelling van tarieven en condities geldt het bepaalde in artikel 3 van de Regelen voor het Advertentiewezen.


4.4       Advertentiecontracten op termijn gaan in overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 5 van de Regelen voor het Advertentiewezen.


Advertentiecontracten


Indien in het advertentiecontract geen bepaalde termijn is vermeld, wordt het contract geacht te zijn overeengekomen voor een termijn van twaalf achtereenvolgende maanden. Tenzij in het advertentiecontract anders is vermeld, heeft het advertentiecontract betrekking op tenminste de overeengekomen ruimte en is TULPIA gerechtigd de overeengekomen ruimte te overschrijden, één en ander binnen de contractstermijn en overeenkomstig de voorwaarden. Eén en ander onverminderd het recht van de wederpartij om met inachtneming van de daarvoor geldende termijn tot schriftelijke opzegging van de overeenkomst over te gaan.


Betaling


Indien en voor zover op advertentiecontracten de Regelen voor het Advertentiewezen toepasselijk zijn, geldt voor wat betreft de betaling, rente en kosten het bepaalde in artikel 17 van de Regelen voor het Advertentiewezen in afwijking van hetgeen op dit punt bepaald is in de Algemene Voorwaarden van TULPIA.

Korting


4.7       TULPIA verleent een korting van 15% op het brutobedrag der verschuldigde advertentiekosten indien plaatsing van de betreffende advertentie door bemiddeling van een natuurlijke of rechtspersoon tot stand is gekomen, aan wie een erkenning of tijdelijke erkenning is verleend op grond van het Reglement erkenningen van de TULPIA, onder de voorwaarde dat TULPIA de bemiddeling van de betreffende erkenninghouder heeft aanvaard. TULPIA zal deze korting niet verlenen indien de betreffende erkenninghouder naar het oordeel van TULPIA een of meer aan de erkenning verbonden verplichtingen niet of niet behoorlijk heeft nageleefd. De korting zal door TULPIA met de erkenninghouder verrekend worden bij de betaling en wel over het voor de geplaatste advertenties verschuldigde bedrag.


Weigering van advertenties


4.8       Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de Regelen voor het Advertentiewezen en het bepaalde in de Algemene Voorwaarden van TULPIA, is TULPIA te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat zulks op enigerlei wijze tot schadeplichtigheid van TULPIA kan leiden. Deze bevoegdheid van TULPIA geldt eveneens voor advertentiecontracten, waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven.Doorzenden reacties


4.9       Bij advertenties onder nummer neemt TULPIA ten aanzien van het in ontvangst nemen en

doorzenden van reacties de normale zorg in acht, welke van een redelijke uitgever verwacht kan worden, doch elke aansprakelijkheid ook voor het niet, niet tijdig of op onjuiste wijze in ontvangst nemen en/of doorzenden van deze reacties is uitdrukkelijk uitgesloten.


Reacties op advertenties onder nummer, waaronder angetekende of expresbrieven worden als normale brieven doorgezonden. Ter voorkoming van misbruik van het advertentie-onder-nummer-systeem behoudt TULPIA zich alle rechten voor om binnenkomende reacties eventueel te openen en/of te lezen, waarbij TULPIA zich verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de inhoud.


Aanleveren materiaal


4.10     De wederpartij dient te zorgen voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal overeenkomstig de aanwijzingen van TULPIA. Indien naar het oordeel van TULPIA het advertentiemateriaal niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is ontvangen, vervalt voor de wederpartij het recht op plaatsing, onverminderd de verplichting van de wederpartij aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen.


4.11     De wederpartij heeft in geval van geheel of gedeeltelijk onleesbare, onjuiste of onvolledige afdruk van de opgegeven advertentie uitsluitend aanspraak op vermindering van de overeengekomen prijs, dan wel herplaatsing, echter slechts voor zover de advertentie geacht kan worden niet aan zijn doel te beantwoorden, zulks ter beoordeling van TULPIA.

Aansprakelijkheid met betrekking tot materiaal


4.12     TULPIA neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot dia’s, werktekeningen, lay-outs en ander haar door de adverteerder ter beschikking gesteld materiaal en wel gedurende twaalf maanden na de terbeschikkingstelling. TULPIA heeft het recht om na het verstrijken van deze periode van twaalf maanden de dia’s, werktekeningen, lay-outs en andere door de adverteerder ter beschikking gestelde materialen te vernietigen, dan wel aan de wederpartij voor dier risico en rekening te retourneren.